Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych - planowany nabór

Od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dla kogo

Pomoc kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Podstawowe warunki

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiąże się, że przez 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, w każdym roku, będzie:
 2. zostały spełnione wymagania określone przepisami prawa związane z realizacją operacji, w tym obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
 • nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów,
 • wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów.

W jakiej wysokości

Pomoc, w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji, przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi:

 1. 10 000 000 zł – dla przedsiębiorców,
 2. 15 000 000 zł – dla związku grup producentów rolnych lub zrzeszenia organizacji producentów;

Minimalna wysokość pomocy wynosi 100 000 zł

Pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Co można kupić

Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się m.in. koszty:

 1. zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń (także takich wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu) do magazynowania, przetwarzania i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych i półproduktów.
 2. zakupu aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 3. zakupu oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
 4. wdrożenia systemów zarządzania jakością;
 5. budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń.
 6. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych, biznesplanu (w wysokości do 50 tys. zł)
 7. sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Całkowicie wykluczony z finansowania jest natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

Kolejność przysługiwania pomocy

O kolejności decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji, które premiują grupy producentów rolnych, prowadzenie działalności w formie spółdzielni, innowacyjność operacji, inwestycje związane z ochroną środowiska, nabywanie surowców po zakończeniu operacji do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż i inne.

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html