Kształcenie dorosłych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Poddziałania 10.3.4. Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych ogłosiła konkurs na zwiększenie szans  osób dorosłych na rynku pracy.

Wnioski będzie można składać od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 15:00, zaś orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2018 r.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie można otrzymać na podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% - (80% UE+10% BP).

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Więcej informacji: funduszedlamazowsza.eu