Dofinansowanie dla firm na wdrożenie wyników prac B+R

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Nabór odbędzie się w terminie od 30 czerwca do 17 lipca 2017 r.

Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dotacja ukierunkowana będzie na inwestycje przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

  • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;
  • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje początkową która oznacza:

– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub

– nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 850 000 PLN, minimalna 400 000 PLN.

Poziom dofinansowania dla regionu ciechanowsko-płockiego wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw 55%, zaś dla średnich 45%.

Więcej informacji: www.funduszedlamazowsza.eu