Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku

Projekt jest realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.

Miejski Urząd Pracy w Płocku prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach ww. projektu dla 20 osób bezrobotnych, które chciałyby prowadzić własną firmę, ale potrzebują wsparcia finansowego.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, jako bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy (w przypadku profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach) oraz należące minimum do jednej z grup defaworyzowanych, tj.:

 

- osób w wieku 50 lat i więcej,

-  osób z niepełnosprawnościami,

- osób długotrwale bezrobotnych.


Przy kierowaniu osób do projektu w ramach powyższych grup priorytetowo traktowane będą kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.

Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 1 uczestnika projektu nie może przekroczyć  20 000,00 zł.

Termin realizacji 1.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16: II piętro pok. 211, tel. (24) 367-18-37. Formularze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami można pobrać osobiście w ww. pokoju oraz ze strony internetowej www.mup.plock.eu i www.mupplock.praca.gov.pl.