Odnawialne źródła energii

Do 2. sierpnia br. trwa nabór w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu - Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są przedsiębiorstwa.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej lub cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej). Wsparciem zostaną objęte również  instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 500 000 PLN.

W przypadku pomocy publicznej intensywność pomocy, w zależności od sposobu obliczenia kosztów kwalifikowanych (Regulamin konkursu pkt. 5.13.), wynosi 50% lub 35%. Może być zwiększona o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

Dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Więcej informacji: funduszedlamazowsza.eu