Premie dla młodych rolników - Poddziałanie 6.1

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. będzie można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na rozpoczęcie działalności rolniczej.

O wsparcie może starać się osoba fizyczna, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat (także ta osoba, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 41 lat),
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:
    • nie wystąpiła o przyznanie płatności bezpośrednich oraz inne dofinansowania,
    • nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada,
    • nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

Młody rolnik, który otrzyma pomoc będzie zobowiązany do spełnienia szeregu wymogów: m.in.: uzupełnienia w ciągu  trzech lat wymaganych kwalifikacji zawodowych (o ile nie posiadał ich w momencie składania wniosku), prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa musi wzrosnąć co najmniej o 10%. Wielkość ekonomiczna utworzonego gospodarstwa (SO), nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i większa niż 150 tysięcy euro. Zaś powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Informacje szczegółowe: strona ARiMR