Rusza nabór wniosków o dotację na budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór dla działania 4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wnioski będzie można składać od 31. marca do 6. czerwca 2017 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa;
 • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;
 • instytucje kultury;
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe.

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na:

 • budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w tym również z OZE;
 • przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w ramach pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwym rozporządzeniem, zależy od rodzaju inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa.

Więcej informacji: www.funduszedlamazowsza.eu