Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Warunkiem przyznania pomocy jest zobowiązanie się firmy do zawarcia długoterminowych umów z rolnikami, grupami producentów rolnych czy też ich związkami.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Maksymalna wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 wynosi:

  • 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Przedsiębiorcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji.

Pomoc w ramach "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" może być przeznaczona np. na zakup maszyn lub urządzeń, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji. Pomoc można także otrzymać na zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. W ograniczonym zakresie dofinansować można koszty budowy i modernizacji budynków.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Punkty będzie mnożna otrzymać za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń, a także za to, że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni. Punkty przyznawane będą również za realizację innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości czy przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy prowadzić będą działalność na terenach objętych wyższym poziomem bezrobocia. Na podstawie liczby otrzymanych punktów przygotowana zostanie lista określająca kolejność przysługiwania pomocy.

Więcej informacji na stronie ARiMR