Kredyt na innowacje technologiczne – wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym

Bank Gospodarstwa Krajowego  ogłosił nabór wniosków na Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym

Nabór będzie trwał od 20.02.2017 do 29.03.2017

Dla kogo: Beneficjentem wsparcia mogą być mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co: Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu  wdrożenie zakupionej lub własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Wydatki kwalifikowane:

 1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej,
 2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
 3. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków,
 4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 5. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
 6. Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

W jakiej wysokości:

Na Mazowszu (poza Warszawą) poziom dofinansowania wyniesie 55% dla mikro i małych przedsiębiorców, 45% dla średnich przedsiębiorców. Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa). Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Proces aplikowania o premię technologiczną

 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego,
 2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu,
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową,
 4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu,
 5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Szczegółowe informacje: bgk.pl