Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wnioski będzie można składać od 28 listopada 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku.

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

-        rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;

-        realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 2 000 000,00 PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania zależy od regionu województwa mazowieckiego, w którym będzie realizowany projekt, np. dla rejonu ciechanowsko-płockiego wynosi 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw i  45% dla średnich przedsiębiorstw.

Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że jest w posiadaniu praw do wyników prac B+R, które zapewnią mu odpowiedni poziom uprawnień, pozwalający na wykorzystanie wyników prac B+R zgodnie z opisem i celami projektu. Dokumentem potwierdzającym może być np.: umowa potwierdzająca zakup wyników prac B+R, patentu, licencji, umowy cywilno – prawne, raporty, sprawozdania merytoryczne z przeprowadzonych badań, testów i walidacji prototypów, projektów pilotażowych.

 

Szczegółowe informacje: funduszedlamazowsza.eu