Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Do 28 października 2016 r. trwa nabór wniosków.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiada numer identyfikacyjny;
 • zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:
  • producentami rolnymi,
  • grupami lub organizacjami producentów,
  • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów
  • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc wynosi 300 000 zł.

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów.

Kryteria wyboru:

 • innowacyjność operacji (5 pkt)
 • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał  nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt)
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Zakres wsparcia

1) zakupu (wraz z instalacją)

 • nowych maszyn lub urządzeń do:
  • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
  • przetwarzania produktów rolnych,
  • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
  • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
 • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 • oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

 • budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
 • budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
 • pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysów,
 • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 • przygotowania biznesplanu,
 • sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji: arimr.gov.pl