Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 31 października do 29 listopada 2016 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie:

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;
 • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 • ma nadany numer identyfikacyjny.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów.

Kryteria wyboru premiować będą:

 • innowacyjność operacji (2 pkt.),
 • operacje realizowane poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych (2 pkt.),
 • operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),
 • podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" lub działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" lub działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju", które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach ww. działań (2 pkt.).

Zakres wsparcia:

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

 1. zakup lub leasing, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
 • przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
 • ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
 • aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 • sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 1. wdrożenia systemu zarządzania jakością;
 2. rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu;
 3. opłat za patenty i licencje;
 4. ogólne, w tym przygotowania biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. złotych netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, itp.

Więcej informacji: arimr.gov.pl