Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej realizowanego w ramach dwóch programów

I. W ramach algorytmu finansowanego z Funduszu Pracy zaplanowano wsparcie w postaci  jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 20.000,00 zł dla 21 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, dla których ustalono I lub II profil pomocy (w przypadku profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej osoba bezrobotna będzie zobowiązana, przed zawarciem umowy z MUP, do uczestnictwa w szkoleniu ,,Mała przedsiębiorczość", które będzie finansowane w całości ze środków Funduszu Pracy.

II. W ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zaplanowano wsparcie w postaci  jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 20.000,00 zł dla 19 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, dla których ustalono I lub II profil pomocy (w przypadku profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach), będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • długotrwale bezrobotnych,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • bezrobotnych posiadających co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • bezrobotnych niepełnosprawnych

z wyłączeniem osób do 30 roku życia.

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej wraz z określonymi w nim załącznikami będą przyjmowane od dnia 26.09.2016 r. do 30.09.2016 r. w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku - Sekretariat /I piętro/ pok. 102 w godzinach obsługi klientów tj. od 8.00 do 15.00.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników będą rozpatrywane według kolejności wynikającej z daty wpływu wniosków do tutejszego Urzędu.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 /II piętro/ pok. 211 lub telefonicznie pod nr (24)367 18 37.