Dotacje z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal przyjmuje wnioski o dotację na poprawę bezpieczeństwa pracy. Program realizowany przez ZUS obejmuje przedsiębiorstwa z całej Polski.

Kwota maksymalnego dofinansowania wynosi:

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów
doradczych
(w PLN)
inwestycyjnych
(w PLN)
inwestycyjno-doradczych
(w PLN)
1 2 3 4 5 6
Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku projektów doradczych oraz inwestycyjno-doradczych dofinansowanie można otrzymać na:

  1. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
  2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy.
  3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków),
  4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy,
  5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
  6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej,
  7. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

W przypadku projektów inwestycyjnych oraz inwestycyjno-doradczych dofinansowanie można otrzymać na:

  1. Zakup i instalacja urządzeń i elementów maszyn poprawiających bezpieczeństwo pracowników (w tym m.in. wózków jezdniowych i podestów przejezdnych),
  2. zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
  3. modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

Przedsiębiorcy mający siedzibę w województwie mazowieckim, powinni składać wnioski w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w Olsztynie.

Zainteresowanie podniesieniem bezpieczeństwa w pracy przy wsparciu ZUS jest na tyle duże, że finansowanie kolejnych spływających wniosków, które zyskają pozytywną ocenę ekspertów, będzie możliwe dopiero w kolejnym roku.

 

Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji: zus.pl