Bony na innowacje – RPO WM

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego mogą składać wnioski na działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje.

Nabór jest przeprowadzony w trybie otwartym i został podzielony na trwające około miesiąca rundy:

-  dziesiąta runda              od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r.,

-  jedenasta runda             od 01.11.2016 r. do 30.11.2016 r.,

-  dwunasta runda             od 01.12.2016 r. do 30.12.2016 r.,

-  trzynasta runda              od 31.12.2016 do 31.01.2017 r. itd.

Następne listy będą tworzone dla kolejnych miesięcznych rund naboru.

 

Wnioski należy składać do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0. Wniosek złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePU.

Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

Kwalifikowalność wydatków:

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty obejmujące wyłącznie zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego. Wsparcie może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie w szczególności na:

 

  • analizy przedwdrożeniowe, opracowanie innowacyjnych rozwiązań,
  • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań w tym wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
  • opracowanie projektu wzorniczego dotyczącego opracowania cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu w celu wprowadzenia go na rynek,
  • opracowanie projektu inżynierskiego dotyczącego projektów konstrukcyjnych, technologicznych, oprzyrządowania.

Maksymalny poziom dofinansowania - 80% kosztów kwalifikowanych.

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektów:

  • 50 tys. PLN dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
  • 100 tys. PLN przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Więcej szczegółów: funduszedlamazowsza.eu