Konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowane zostaną projekty dotyczące  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

 

O pomoc mogą ubiegać się jedynie spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe - w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 821 326 774 PLN

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 1.5) nie przewiduje minimalnej, ani maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla tego poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie regulaminem konkursu. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Nabór wniosków odbywa się w terminie 30.06.2016 r. – 31.10.2016 r. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – koniec pierwszego kwartału 2017.

Więcej szczegółów na stronach POIIS