„Kredyt na innowacje technologiczne" - ogłoszono nabór

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy, to inwestycja polegająca na wytworzeniu, zakupie lub uzyskaniu prawa (licencji) do nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług). Pomoc będzie świadczona poprzez udzielenie kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego (tzw. premia technologiczna).

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi:  500 000 000,00 zł (słownie: pięćset  milionów złotych), w tym:

  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 450 000 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych)

Wielkość projektu mogącego ubiegać się o pomoc została ograniczona poprzez maksymalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro.

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł. Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy. Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu można złożyc w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od 28 lipca 2016 do 30 września 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Więcej szczegółów na stronach BGK