Kredyt na innowacje technologiczne – nabór od 7. grudnia 2015 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" - wnioski będą przyjmowane w dniach od 7.12.2015 r. do 20.01.2016 r.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych poprzez udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności zakupionej  linii technologicznej.

Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy) i wynosi od 25% do 70%.

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 mln zł.

Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa).

Proces aplikowania o premię technologiczną

  1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
  2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
  3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
  4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
  5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Więcej informacji: bgk.pl

Kontakt BGK: pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.