Projekt RPO WM na lata 2014-2020 - konsultacje społeczne.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  przedstawił do konsultacji społecznych projekt Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020.

Dla naszych klientów najbardziej interesująca wydaje się zapowiedź Osi Priorytetowej I – Innowacyjność i przedsiębiorczość, w której głównym beneficjentem środków będą przedsiębiorcy.

W ramach Osi Priorytetowej I realizowane będą następujące Priorytety Inwestycyjne:

 

 • w ramach Celu Tematycznego 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji:
  • 1.1 Wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy. Tryb wyboru projektów będzie pozakonkursowy, lista projektów strategicznych będzie wynikiem negocjacji między Samorządem Województwa Mazowieckiego, a ministrem infrastruktury i rozwoju; bezzwrotne formy wsparcia;
  • 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii. Projekty będą wybierane w drodze konkursu; bezzwrotne i zwrotne formy wsparcia;
 • w ramach Celu Tematycznego 3 Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw:
  • 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości. Projekty będą wybierane w drodze konkursu; bezzwrotne i zwrotne formy wsparcia;
  • 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji - wspieranie międzynarodowych powiązań gospodarczych. Projekty będą wybierane w drodze konkursu; bezzwrotne i zwrotne formy wsparcia;
  • 3.4 Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji - projekty doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność przedsiębiorców i Grup Producentów Rolnych (GPR) do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku.  Projekty będą wybierane pozakonkursowo oraz w drodze konkursu; bezzwrotne i zwrotne formy wsparcia.

 

Pozostałe Osi i Cele Tematyczne na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych http://rpo.mazowia.eu/komunikaty/komunikat-nt-konsultacji-spolecznych-projektu-rpo-wm-2014-2020.html