Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej oraz instytucji. Świadczenie usług rozpoczyna się od analizy planów inwestycyjnych Klienta, poprzez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie biznesplanu w przypadku ubiegania się o kredyt. W przypadku dotacji unijnych jest to opracowanie wniosku obowiązującego w danym konkursie wraz z kompletem dokumentów (w tym biznesplan), aż po rozliczenie unijnego projektu.

Zapraszamy P.T. Klientów do współpracy w zakresie:
– doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
– analizy i weryfikacji planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych źródeł finansowania: kredyty, w tym także preferencyjne, fundusze unijne i możliwości pozyskania dotacji,
– przygotowywania biznesplanów oraz z dodatkowej dokumentacji w celu pozyskiwania finansowania na planowaną inwestycję,
– przygotowywania planów inwestycji gospodarstw rolnych oraz z dodatkowej dokumentacji w celu pozyskiwania finansowania na planowaną inwestycję,
– opracowywania wniosków kredytowych wraz z załącznikami,
– sporządzania dokumentacji aplikacyjnej o dotacje ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania,
– opracowywania wniosków o płatność,
– rozliczania projektów,
– analiz finansowych,
– analizy kosztów.

Wszelkie zlecenia są realizowane zgodnie z następującym schematem:

1) Konsultacje i analiza projektu:
– analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych zleceniodawcy pod kątem możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania,
– wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji z uwzględnieniem planowanych terminów naboru wniosków do programów unijnych,
– konsultacje na etapie przygotowania projektu dot. pomocy unijnej mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów i korzystniejszą pozycję na liście rekomendującej do uzyskania dotacji,
– propozycje rozwiązań alternatywnych;

2) Opracowanie dokumentów:
– sporządzenie biznesplanu,
– sporządzenie wniosku o dotację,
– sporządzenie wniosku kredytowego,
– sporządzenie wymaganych załączników,
– przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji,
– skompletowanie pełnej dokumentacji konkursowej,
– dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień (w razie potrzeby);

3) Rozliczenie unijnego projektu:
– przygotowanie wniosku o płatność,
– przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu,
– sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.