Harmonogram ARiMR 2018 r. - aktualizacja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r.

Poniżej przedstawiamy terminy ogłoszenia tych konkursów, które spotykają się z największym zainteresowaniem naszych klientów:

  • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – III kwartał 2018 r.
  • „Modernizacja gospodarstw rolnych” - obszar a (produkcja prosiąt, b) (produkcja mleka krowiego), c (produkcja bydła mięsnego) i d (racjonalizacja technologii produkcji) – nabór wniosków:

Czytaj więcej...

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych - planowany nabór

Od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dla kogo

Pomoc kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Podstawowe warunki

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

  1. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiąże się, że przez 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, w każdym roku, będzie:
  2. zostały spełnione wymagania określone przepisami prawa związane z realizacją operacji, w tym obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Czytaj więcej...

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Poddziałania 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych ogłosiła konkurs na wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego.

Wnioski będzie można składać od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 15:00, zaś orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2018 r.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Program został podzielony na 2 moduły: dotyczący otyłości oraz dotyczący chorób kręgosłupa. W każdym z modułów zostały zaplanowane działania edukacyjne i terapeutyczne. Wnioskodawcy będą mieli możliwość aplikowania do konkursu w ramach modułu dotyczącego otyłości, modułu dotyczącego chorób kręgosłupa lub też do obu modułów jednocześnie. Okres wsparcia każdego uczestnika programu musi wynosić od 3 do 9 miesięcy.

Czytaj więcej...

Kształcenie dorosłych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Poddziałania 10.3.4. Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych ogłosiła konkurs na zwiększenie szans  osób dorosłych na rynku pracy.

Wnioski będzie można składać od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 15:00, zaś orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to II kwartał 2018 r.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie można otrzymać na podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Czytaj więcej...