„Kredyt na innowacje technologiczne" - ogłoszono nabór

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy, to inwestycja polegająca na wytworzeniu, zakupie lub uzyskaniu prawa (licencji) do nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług). Pomoc będzie świadczona poprzez udzielenie kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego (tzw. premia technologiczna).

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy młodym rolnikom

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można będzie składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Zgodnie z nowymi przepisami, o premię może starać się osoba fizyczna, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe - mody rolnik ma trzy lata na osiągnięcie wymaganych kwalifikacji zawodowych (uzupełnienie wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:

Czytaj więcej...

PUP Płock - Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (II)".

W ramach powyższego naboru o przyznanie w/w środków mogą ubiegać się osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET") oraz których okres zarejestrowania nie przekracza 4 miesięcy od dnia rejestracji / przystąpienia do projektu (zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), w tym priorytetowo: kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).

Czytaj więcej...

W kwietniu odbędzie się nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapowiedziała nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro.będą mogli ubiegać się o pomoc na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

Czytaj więcej...