Dotacje z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal przyjmuje wnioski o dotację na poprawę bezpieczeństwa pracy. Program realizowany przez ZUS obejmuje przedsiębiorstwa z całej Polski.

Kwota maksymalnego dofinansowania wynosi:

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów
doradczych
(w PLN)
inwestycyjnych
(w PLN)
inwestycyjno-doradczych
(w PLN)
1 2 3 4 5 6
Mikro przedsiębiorstwo 1-9 90% 40 000 100 000 140 000
Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 60 000 150 000 210 000
Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 80 000 260 000 340 000
Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Bony na innowacje – RPO WM

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego mogą składać wnioski na działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje.

Nabór jest przeprowadzony w trybie otwartym i został podzielony na trwające około miesiąca rundy:

-  dziesiąta runda              od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r.,

-  jedenasta runda             od 01.11.2016 r. do 30.11.2016 r.,

-  dwunasta runda             od 01.12.2016 r. do 30.12.2016 r.,

-  trzynasta runda              od 31.12.2016 do 31.01.2017 r. itd.

Następne listy będą tworzone dla kolejnych miesięcznych rund naboru.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla rolników którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa

Od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

  • jest wpisany do ewidencji producentów;
  • jest pełnoletni;
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
  • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
  • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj więcej...

Konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowane zostaną projekty dotyczące  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Czytaj więcej...