Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wnioski będzie można składać od 28 listopada 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku.

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Do 28 października 2016 r. trwa nabór wniosków.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiada numer identyfikacyjny;
 • zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:

Czytaj więcej...

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 31 października do 29 listopada 2016 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie:

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;
 • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 • ma nadany numer identyfikacyjny.

Czytaj więcej...

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej realizowanego w ramach dwóch programów

I. W ramach algorytmu finansowanego z Funduszu Pracy zaplanowano wsparcie w postaci  jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 20.000,00 zł dla 21 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, dla których ustalono I lub II profil pomocy (w przypadku profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej osoba bezrobotna będzie zobowiązana, przed zawarciem umowy z MUP, do uczestnictwa w szkoleniu ,,Mała przedsiębiorczość", które będzie finansowane w całości ze środków Funduszu Pracy.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów...