Kredyt na innowacje technologiczne – wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym

Bank Gospodarstwa Krajowego  ogłosił nabór wniosków na Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne – wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym

Nabór będzie trwał od 20.02.2017 do 29.03.2017

Dla kogo: Beneficjentem wsparcia mogą być mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co: Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu  wdrożenie zakupionej lub własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Czytaj więcej...

Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wnioski będzie można składać od 28 listopada 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku.

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Do 28 października 2016 r. trwa nabór wniosków.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiada numer identyfikacyjny;
 • zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:

Czytaj więcej...

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 31 października do 29 listopada 2016 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie:

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;
 • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 • ma nadany numer identyfikacyjny.

Czytaj więcej...