Dofinansowanie dla firm na wdrożenie wyników prac B+R

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Nabór odbędzie się w terminie od 30 czerwca do 17 lipca 2017 r.

Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dotacja ukierunkowana będzie na inwestycje przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia.

Czytaj więcej...

Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Czytaj więcej...

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku

Projekt jest realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.

Miejski Urząd Pracy w Płocku prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach ww. projektu dla 20 osób bezrobotnych, które chciałyby prowadzić własną firmę, ale potrzebują wsparcia finansowego.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, jako bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy (w przypadku profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach) oraz należące minimum do jednej z grup defaworyzowanych, tj.:

Czytaj więcej...

Odnawialne źródła energii

Do 2. sierpnia br. trwa nabór w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu - Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są przedsiębiorstwa.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W szczególności

Czytaj więcej...