AKTUALNOŚCI

AKTUALNOSCI

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku

Projekt jest realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe.

Miejski Urząd Pracy w Płocku prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach ww. projektu dla 20 osób bezrobotnych, które chciałyby prowadzić własną firmę, ale potrzebują wsparcia finansowego.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU mogą być osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, jako bezrobotne dla których ustalono I lub II profil pomocy (w przypadku profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach) oraz należące minimum do jednej z grup defaworyzowanych, tj.:

Czytaj więcej...

Odnawialne źródła energii

Do 2. sierpnia br. trwa nabór w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu - Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są przedsiębiorstwa.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W szczególności

Czytaj więcej...

Premie dla młodych rolników - Poddziałanie 6.1

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. będzie można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na rozpoczęcie działalności rolniczej.

O wsparcie może starać się osoba fizyczna, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat (także ta osoba, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 41 lat),
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:

Czytaj więcej...