AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Wsparcie dla rolników którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa

Od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

  • jest wpisany do ewidencji producentów;
  • jest pełnoletni;
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
  • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
  • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj więcej...

Konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowane zostaną projekty dotyczące  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Czytaj więcej...

„Kredyt na innowacje technologiczne" - ogłoszono nabór

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy, to inwestycja polegająca na wytworzeniu, zakupie lub uzyskaniu prawa (licencji) do nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług). Pomoc będzie świadczona poprzez udzielenie kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego (tzw. premia technologiczna).

Czytaj więcej...